Bắt đầu với Odoo
Các kiến thức cần thiết để bắt đầu sử dụng Odoo, bao gồm các thiết lập cần thiết, phân quyền người dùng và các thao tác chung trong Odoo